Nocne. Cz. 3

W trzy­sta osiem­dzie­sią­tym siód­mym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas ponow­nie uda­ją się do Gli­wic, by spę­dzić kil­ka nocy w pusto­sta­nie w „Pod­łych rejo­nach”, spraw­dzić, czy aby na pew­no „Bia­łe damy nie są głu­pie”, prze­żyć nie­szczę­śli­wą miłość i poznać isto­ty „Z otchła­ni” oraz by w koń­cu odwie­dzić miej­sco­we „Noc­ne” knaj­py. Jakie emo­cje towa­rzy­szy­ły lek­tu­rze ostat­nich tek­stów ze zbio­ru opo­wia­dań Paw­ła Matei? Czy pod­łe rejo­ny two­rzą pod­łych ludzi? W jaki spo­sób jed­no z opo­wia­dań nawią­zu­je do życia i twór­czo­ści Pio­tra Borow­ca? Któ­rzy boha­te­ro­wie Matei iry­to­wa­li Szy­ma­sa? Jak Jer­ry oce­nia tekst, któ­ry począt­ko­wo miał być „dre­siar­skim roman­sem”? Czy po czte­rech godzi­nach roz­mo­wy mamy dość twór­czo­ści Paw­ła, czy może cze­ka­my na jego debiu­tanc­ką powieść? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.