Strefa Mroku – epizod specjalny – Dom diabła

Saman­tha cier­pi na chro­nicz­ny brak gotów­ki. Dziew­czy­na jest stu­dent­ką i wła­śnie przy­mie­rza się do wyna­ję­cia miesz­ka­nia, jad­nak nie stać ją nawet na taki wyda­tek. Dla­te­go posta­na­wia poszu­kać doryw­czej pra­cy. Saman­tha odpo­wia­da na ogło­sze­nie pra­so­we: poszu­ki­wa­na jest opie­kun­ka do dziec­ka. Stu­dent­ka uda­je się pod wska­za­ny adres – dla bez­pie­czeń­stwa zabie­ra ze sobą przy­ja­ciół­kę. Na miej­scu oka­zu­je się, że w rze­czy­wi­sto­ści cho­dzi o opie­kę nad star­szą oso­bą. Saman­tha czu­je się oszu­ka­na, ale syn sta­rusz­ki pro­si ją o roz­wa­że­nie pro­po­zy­cji i ofe­ru­je podwój­ną cenę za tę nie­spo­dzie­wa­ną usłu­gę. Dziew­czy­na się zga­dza i zosta­je w tajem­ni­czym domu na noc…trwa zaćmie­nie księ­ży­ca, a z poko­ju sta­rusz­ki dobie­ga­ją dziw­ne dźwię­ki… W spe­cjal­nym epi­zo­dzie „Poza stre­fą”, Rafał, Łukasz („Żar­łok”) i Jacek oma­wia­ją film „Dom dia­bła” w reży­se­rii Ti Westa. Dla­cze­go kame­ral­ność tego fil­mu, jego jego atu­tem? Dla­cze­go film nagra­no na taśmie 16 mm? Dla­cze­go inter­ne­to­we gło­sy są na „Nie”, a trój­głos pro­wa­dzą­cych na „Tak”. Zapra­sza­my do odsłuchu!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na StrefaMrokuPodcast.pl 

Jacek Rokosz

http://www.strefamrokupodcast.pl/

Doktor sztuki filmowej, absolwent łódzkiej filmówki, z wykształcenia reżyser filmów animowanych. Wykłada na macierzystej uczelni i na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie jest prodziekanem. Jego specjalnością są filmy klasy B, którym poświęcił doktorat. Popularyzuje złe filmy m.in. na festiwalach Transatlantyk w Poznaniu i Cropp Kultowe w Katowicach. Współpracuje z warszawskim kinem Muranów, gdzie od lat prezentuje najgorsze filmy świata.

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.