Pierwsze wrażenia – Swamp Thing

„Swamp Thing” to czwar­ty ory­gi­nal­ny serial plat­for­my mul­ti­me­dial­nej DC Uni­ver­se, a jed­no­cze­śnie pro­duk­cja ode­rwa­na od budu­ją­ce­go się nowe­go komik­so­wo-seria­lo­we­go świa­ta. Man­do i Sick, któ­rzy jako cel w życiu posta­wi­li sobie obej­rzeć wszyst­kie seria­le super­bo­ter­skie, już wcze­śniej dekla­ro­wa­li, że zmie­rzą się i z tą pro­duk­cją. Dzi­siaj ser­wu­ją Wam swo­je pierw­sze wra­że­nia z sean­su pilo­ta. Ile hor­ro­ru jest w nowym seria­lo­wym Potwo­rze z bagien? Co łączy tę pro­duk­cję z „Obec­no­ścią”, „Anna­bel­le”, „Zakon­ni­cą” czy nową ekra­ni­za­cją „To” Ste­phe­na Kin­ga? Jak wypa­da połą­cze­nie efek­tów kom­pu­te­ro­wych z prak­tycz­ny­mi? Jakie mie­li­śmy ocze­ki­wa­nia i czy pilot je zaspo­ko­ił? Jak wypa­da­ją pierw­szo­pla­no­we posta­cie? W jakim kie­run­ku zmie­rza opo­wieść? Czy serial zdo­łał nas czymś zasko­czyć już na tym eta­pie? I wresz­cie: czy Man­do i Sick pla­nu­ją kon­ty­nu­ować przy­go­dę z tą pro­duk­cją? Tego i wie­lu innych rze­czy dowie­cie się z dzi­siej­szej audycji.

Pod­cast był nagry­wa­ny jesz­cze przed decy­zją wło­da­rzy DC Uni­ver­se o kasa­cji serialu.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.