Hayden War tom 1: Na srebrnych skrzydłach

„Hay­den War: Na Srebr­nych Skrzy­dłach” to pierw­szy tom nowe­go cyklu Eva­na Curriego.

W przy­szło­ści ludz­kość kolo­ni­zu­je inne świa­ty, eks­plo­atu­je pasy aste­ro­id i wysy­ła swo­je stat­ki w ciem­ną prze­strzeń, z któ­rej blask ich sil­ni­ków docie­ra na Zie­mię po latach. W pra­wie każ­dym odwie­dza­nym sys­te­mie ist­nie­je życie, ale jak dotąd czło­wiek nie spo­tkał inne­go inte­li­gent­ne­go gatun­ku.… Aż do dziś. Kie­dy kolo­nia na pla­ne­cie zwa­nej Świa­tem Hay­de­na prze­sta­je wysy­łać infor­ma­cje za pomo­cą nad­świetl­ne­go sys­te­mu komu­ni­ka­cji CASIMIR, Gru­pa Bojo­wa Flo­ty Solar­nej przy­by­wa na miej­sce, by zba­dać spra­wę. Sytu­acja oka­zu­je się na tyle zagad­ko­wa, że zosta­je pod­ję­ta decy­zja o wysła­niu Zespo­łu Wojsk Spe­cjal­nych, by ten skon­tak­to­wał się z kolo­ni­sta­mi i usta­lił, co się sta­ło. Tyl­ko jeden z ope­ra­to­rów dosta­je się żywy na pla­ne­tę. Sier­żant Soril­la Aida sta­je naprze­ciw obcych sił o nie­zna­nych moż­li­wo­ściach. Co może im prze­ciw­sta­wić? Swój pan­cerz bojo­wy, kara­bin, pod­sta­wo­we wypo­sa­że­nie i kil­ku­set hay­deń­skich cywi­lów, pra­gną­cych odzy­skać swój dom.… Ale do takich misji zosta­ła prze­cież wyszkolona.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.