Minionki rozrabiają

Były superz­ło­czyń­ca Gru stał się super­ta­tą i aktu­al­nie sku­pia się wyłącz­nie na opie­ce nad trój­ką adop­to­wa­nych dziew­cząt oraz na swo­jej fir­mie… mają­cej doce­lo­wo pro­du­ko­wać żel­ki i dże­my. Pla­ny krzy­żu­je mu Lucy – taj­na agent­ka z Ligi Anty­prze­stęp­ców, któ­ra pró­bu­je zwer­bo­wać Gru i zaan­ga­żo­wać go w poszu­ki­wa­nia prze­stęp­cy, któ­ry ukradł serum trans­mu­ta­cyj­ne. Zwią­zek che­micz­ny zamie­nia­ją­cy każ­de żywe stwo­rze­nie w fio­le­to­we, wło­cha­te, wszyst­ko­żer­ne potwory.

Szy­mas zgod­nie z obiet­ni­cą nad­ro­bił dru­gą odsło­nę minion­ko­wej fran­czy­zy, czy­li film Minion­ki roz­r­bia­ją (Despi­ca­ble me 2) z 2013 roku. Czy w sequ­elu żół­te stwor­ki odgry­wa­ją więk­szą rolę? Czy wąt­ki rodzin­ne nadal są tak uro­cze jak w ory­gi­na­le? Jak spraw­dza się szpie­gow­ska intry­ga w ani­mo­wa­nej kome­dii dla całej rodzi­ny? Czy Szy­ma­sa dopa­dła żół­ta gorącz­ka? Czy może fio­le­to­wy hejt? Dowie­cie się tego już za chwilę…

 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.