Emily is Away

Rok 2002. Emi­ly, Szy­mas, Man­do i Jer­ry koń­czą szko­łę wyż­szą. Zbli­ża się impre­za z oka­zji koń­ca roku. Szy­mas i Emi­ly piszą ze sobą na GG. Czuć, że mają się ku sobie, ale nie potra­fią tego wyra­zić sło­wa­mi. Czym zakoń­czy się ta kon­wer­sa­cja? Jakie stu­dia wybio­rą nasi boha­te­ro­wie? Czy Emi­ly spo­tka się z Szy­ma­sem? A może wybie­rze Man­do? Lub Jer­ry­’e­go? Posłuchajcie…

Posłu­chaj­cie o grze tek­sto­wej Kyle­’a Seeley­’a, któ­rą może­cie pobrać za dar­mo na Ste­amie. Czy trzy­dzie­ści minut wystar­czy, by opo­wie­dzieć cie­ka­wą histo­rię? Czy para­gra­fów­ka f2p może zachę­cać do powtór­ne­go przej­ścia? Jaki jest zwią­zek mię­dzy Emi­ly i Half-Lifem 3? Tego dowie­cie się z podcastu.

 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.