Grozownia 2023: PRL w szponach bestii, czyli horror i fantastyka w komiksie

Czy pol­ska histo­ria wyma­ga alter­na­tyw­nej wer­sji komik­so­wej? Odpo­wie­dzi na to pyta­nie od pię­ciu lat poszu­ku­ją twór­cy komik­so­wej serii zeszy­to­wej „Wydział 7”. Wła­śnie miał pre­mie­rę naj­now­szy #11 epi­zod tej wyjąt­ko­wej serii – „Sava­sha­na”. Wydzia­ło­wa tra­sa pro­mo­cyj­na trwa i w minio­ną sobo­tę dotar­ła do kra­kow­skiej Kawiar­ni Lite­rac­kiej. W gościn­nych pro­gach festi­wa­lu Gro­zow­nia twór­cy komik­su sce­na­rzy­sta Tomasz Kont­ny i rysow­nik Rafał Szła­pa opo­wia­da­li o pra­cy nad tym pro­jek­tem. Pod­czas pane­lu „PRL w szpo­nach bestii czy­li hor­ror i fan­ta­sty­ka w komik­sie” odpo­wia­da­li na pyta­nia Bogu­si. O pol­skiej tra­dy­cji zeszy­tów komik­so­wych. Podej­ściu do nostal­gii. Sym­pa­tii do „Z archi­wum X”. O tym, któ­ry z hor­ro­ro­wych sty­li jest im naj­bliż­szy. Czy wyczer­pa­li­śmy zagad­nie­nie? Oj, nie! Ta roz­mo­wa mogła­by jesz­cze dłu­go trwać. W ocze­ki­wa­niu na jej kolej­ną odsło­nę zapra­sza­my do słuchania!

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.