Stephen King. Kompletny przewodnik po życiu, twórczości i inspiracjach

W 590. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK w koń­cu bio­rę na warsz­tat wyda­ną ponad mie­siąc temu książ­kę Beva Vin­cen­ta pt. „Ste­phen King. Kom­plet­ny prze­wod­nik po życiu, twór­czo­ści i inspi­ra­cjach”. W dzi­siej­szej audy­cji przed­sta­wiam raczej kry­tycz­ną oce­nę tej pozy­cji. Przy­glą­dam się głów­nie pol­skie­mu wyda­niu, porów­nu­ję go z ory­gi­na­łem i poda­ję spo­ro przy­kła­dów rze­czy, któ­re zosta­ły zro­bio­ne nie tak jak trze­ba. Oczy­wi­ście pochy­lam się też nad książ­ką samą w sobie, nie tyl­ko nad jej pol­ską wer­sją. Czy jest to dobry prze­wod­nik? Czym wyróż­nia się na tle podob­nych tytu­łów? I wresz­cie dla­cze­go nie mogę z czy­stym sumie­niem pole­cić zaku­pu naszej edy­cji? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audy­cji. Zapraszam!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.