Grozownia 2023

Sku­ra poje­chał na kra­kow­ski festi­wal gro­zy Gro­zow­nia! Zapra­sza­my na rela­cję, w któ­rej usły­szy­cie rów­nież inne gło­sy obec­ne na Kon­glo: Mar­tę Pła­zę, Bogu­się Szew­czyk czy Paw­ła Mate­ję. Gościn­nie rów­nież wystę­pu­je Dobry Hor­ror i jeden ze sta­łych słu­cha­czy, któ­ry kocha komik­sy. Ponad­to w audy­cji o cie­ka­wost­kach, jakie moż­na było zoba­czyć i usły­szeć na festi­wa­lu – Sku­ra rela­cjo­nu­je naj­cie­kaw­sze pre­lek­cje i pró­bu­je prze­ka­zać emo­cje, jakie towa­rzy­szy­ły spo­tka­niom przy kaw­ce w sym­pa­tycz­nej Kawiar­ni Lite­rac­kiej na uli­cy Krakowskiej.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.