Strefa Mroku 4x04 He’s Alive

Zły duch zagła­dy, znisz­cze­nia i nie­wy­obra­żal­ne­go cier­pie­nia kro­czy w ślad za mło­dym ame­ry­kań­skim nazi­stą o imie­niu Peter Vol­l­mer. Chło­pak ogar­nię­ty obse­sją pano­wa­nia nad tłu­mem sta­ra się zro­bić wszyst­ko aby zostać lide­rem skraj­nej par­tii poli­tycz­nej. Vol­l­mer jest ambit­ny i ta ambi­cja nie pozwa­la mu pano­wać nad agre­sją, stra­chem i zagu­bie­niem. Do cze­go dopro­wa­dzi go dro­ga na któ­rą wkro­czył? Czy histo­ria lubi się powta­rzać ? Dla­cze­go Rafał i Jacek chwa­lą mło­de­go Den­ni­sa Hop­pe­ra? A co do powie­dze­nia na ten temat ma gość spe­cjal­ny Żar­łok? Na te i wie­le innych pytań odpo­wia­da kolej­ny z epi­zo­dów pod­ca­stu “Stre­fa mro­ku”. Miłe­go odsłuchu!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na StrefaMrokuPodcast.pl

Jacek Rokosz

http://www.strefamrokupodcast.pl/

Doktor sztuki filmowej, absolwent łódzkiej filmówki, z wykształcenia reżyser filmów animowanych. Wykłada na macierzystej uczelni i na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie jest prodziekanem. Jego specjalnością są filmy klasy B, którym poświęcił doktorat. Popularyzuje złe filmy m.in. na festiwalach Transatlantyk w Poznaniu i Cropp Kultowe w Katowicach. Współpracuje z warszawskim kinem Muranów, gdzie od lat prezentuje najgorsze filmy świata.

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.