Z archiwum X – 11x06 – Kitten

„Kit­ten” był zapo­wia­da­ny jako jeden z tych odcin­ków, któ­re w cen­trum wyda­rzeń sta­wia­ją dyrek­to­ra Skin­ne­ra. I pozor­nie wszyst­ko się zga­dza, bo już w sekwen­cji otwie­ra­ją­cej prze­no­si­my się wraz ze Skin­ne­rem do okre­su woj­ny w Wiet­na­mie, śle­dząc eks­pe­ry­men­ty na ame­ry­kań­skich żoł­nier­zach. Ale to tyl­ko oś fabu­lar­na, a sce­na­rzy­sta łączy wie­le wąt­ków, któ­re miło­śni­cy „Z archi­wum X” świet­nie koja­rzą (nie­po­ko­ją­ce eks­pe­ry­ment, małe mia­stecz­ko kry­ją­ce mrocz­ną tajem­ni­cę, powra­ca­ją­ce grze­chy prze­szło­ści) aby stwo­rzyć opo­wieść zamy­ka­ją­cą pewien etap rela­cji Mulder/Scully – Wal­ter Ser­gei Skin­ner. Na ile się to uda­ło? Choć uwa­ża­my, że to dobry odci­nek, to wyjąt­ko­wo czę­sto się nie zga­dza­my co do szcze­gó­łów, doszu­ku­je­my się bra­ków sce­na­riu­szo­wych i powta­rzal­no­ści. Posłuchajcie!

Czy wspo­mi­na­li­śmy, że na począt­ku powra­ca­my do gry „Deep Sta­te” i ser­wu­je­my kolej­ną por­cję wra­żeń z rozgrywki?

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.