GODZILLA The Planet Eater

Nie­do­bit­ki ludz­ko­ści po dwóch nie­uda­nych pró­bach odzy­ska­nia Zie­mi opa­no­wa­nej przez Godzil­lę posta­na­wia z pomo­cą kosmicz­nych elfów przy­zwać Poże­ra­cza Świa­tów – Kró­la Ghi­do­rah.

Szy­mas dotrzy­mał dane­go sło­wa i obej­rzał ze zna­jo­my­mi na Net­flik­sie naj­now­szą część ani­mo­wa­nej Godzil­li od Poly­gon Pic­tu­res i Toho Ani­ma­tion. Czy jego zawód moż­na wyra­zić sło­wa­mi? Jak oce­nia drew­nia­ną ani­ma­cję? Co myśli o pseu­do­nau­ko­wych i pseu­do­fi­lo­zo­ficz­nych wyna­tu­rze­niach poszcze­gól­nych posta­ci? Jak sko­men­tu­je wąt­ki pedo­fil­skie i kil­ku­mi­nu­to­wą roz­mo­wę o pew­nej zupie? Czy ani­mo­wa­na Godzil­la to naj­gor­sza try­lo­gia, jaką kie­dy­kol­wiek obej­rzał? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.