Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie

I tak oto dobi­li­śmy do fina­łu nasze­go gwiezd­no­wo­jen­ne­go even­tu. Po 13 pod­ca­stach i 707 minu­tach dys­ku­sji o Gwiezd­nych woj­nach w grach, książ­kach, komik­sach i przede wszyst­kim w kinie  zabie­ra­my się dziś za omó­wie­nie fil­mu, na któ­ry wszy­scy cze­ka­li­śmy. Cho­dzi oczy­wi­ście o pro­duk­cję Łotr 1. Gwiezd­ne woj­ny – histo­rie. Jak przy­sta­ło na gorą­cą pre­mie­rę, dys­ku­sja oka­za­ła się być dość długa.

Jeże­li cie­ka­wi Was zatem, jak Łotr 1 wpi­su­je się w inno­wa­cyj­ność kino­wych Gwiezd­nych wojen, jak wypa­dły (tak demo­ni­zo­wa­ne) dokręt­ki oraz jak sce­na­rzy­ści pora­dzi­li sobie z utrzy­ma­niem napię­cia w fil­mie, któ­re­go zakoń­cze­nie wszy­scy zna­my od 40 lat, to jest zde­cy­do­wa­nie pod­cast dla Was!

W tego typu nagra­niu nie mogło oczy­wi­ście zabrak­nąć sek­cji spoj­le­ro­wej. Roz­ma­wia­my w niej szcze­gó­ło­wo o plu­sach i minu­sach pro­duk­cji, zasta­na­wia­my się nad moral­no­ścią (i to na co naj­mniej dwóch pozio­mach!) oraz roz­pły­wa­my się w pochwa­łach nad fina­łem i opo­wia­da­my o ukło­nach w stro­nę fanów. Jeże­li zatem widzie­li­ście film wie­lo­krot­nie (Man­do na razie był w kinie tyl­ko pięć razy), dru­ga część nagra­nia powin­na się Wam spodobać.

Zachę­ca­my tak­że do dzie­le­nia się z nami Waszy­mi opi­nia­mi. Czy zachwy­ci­ła Was wizja Edward­sa i spół­ki? A może to już nie są „Wasze” Gwiezd­ne woj­ny? Daj­cie koniecz­nie znać!

Spis tre­ści:

  • 0:00:01 – 0:59:07 – stre­fa bez spoilerów
  • 0:59:08 – 1:53:19 – stre­fa spoilerowa

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.