Zaproszenie

W sto sie­dem­dzie­sią­tym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas wybie­rze się na przy­ję­cie do daw­no nie­wi­dzia­nych zna­jo­mych i omó­wi dla Was „Zapro­sze­nie” z 2015 roku. Co wyróż­nia ten w peł­ni nie­za­leż­ny od wiel­kich stu­diów film Karyn Kusa­my? Jak na ekra­nie wypa­da Logan Mar­shall-Gre­en? Co moż­na powie­dzieć o spo­so­bie pro­wa­dze­nia nar­ra­cji? Czy Szy­mas gra ze zna­jo­my­mi w krę­pu­ją­ce gry? Odpo­wie­dzi na te pyta­nia pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.