Krwawe niebo

W trzy­sta pięć­dzie­sią­tym trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas uty­ka­ją na pokła­dzie samo­lo­tu z gru­pą ter­ro­ry­stów oraz… wam­pi­rem. W jaki spo­sób dowie­dzie­li­śmy się o nie­miec­kim „Krwa­wym nie­bie” (2021)? O czym opo­wia­da ta mie­szan­ka dra­ma­tu, thril­le­ra i hor­ro­ru? Na ile pro­ble­ma­tycz­na jest kon­struk­cja pierw­sze­go aktu? Jak zosta­ła wykre­owa­na figu­ra wam­pi­ra? Czy uka­za­nie akcji z per­spek­ty­wy dzie­się­cio­let­nie­go chłop­ca było dobrą decy­zją? Dla­cze­go zno­wu sto­imy w opo­zy­cji do wie­lu recen­zen­tów? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.