Podcastowy Dzień Dziecka – Bajka o Królu

Nie dora­staj­cie i znajdź­cie wszyst­kie wiersze!

Ten dzień dziec­ka jest wyjąt­ko­wy. Twoi ulu­bie­ni pod­ca­ste­rzy nagra­li wier­sze. Wier­sze te były strasz­nie łobu­zer­skie i zamiast sie­dzieć grzecz­nie na swo­im miej­scu, roz­bie­gły się i pocho­wa­ły w 18 róż­nych pod­ca­stach. Czy dasz radę zna­leźć je wszystkie?

„Baj­ka o Kró­lu” – Jan Brzechwa

czy­ta­li: Ama­de­usz Łaszcz, Piotr Kaź­mier­czak, Piotr Kul­da­nek, Miko­łaj Dusiń­ski, Maciej Cieplinski

Roz­gryw­ka Podcast

Chcesz posłu­chać jak czy­tam wiersz „Wro­na i ser”? Koniecz­nie zaj­rzyj na pod­cast Bez Nazwy (tutaj)

Odwiedź też inne pod­ca­sty, aby odsłu­chać wszyst­kie wiersze!

W akcji bio­rą udział:

Co-Rela­cja, Fan­ta­sma­gie­ria, Gniaz­do Świa­tów, GnM Plus, Input Lag, Jer­ry­’s Tales, Małe Fil­mi­dło, Masa Kul­tu­ry, Mysz­masz Pod­cast, Nie Tyl­ko Dla Orłów, O wMor­dę, Pad­cast, Pla­ne­to­ids, Poczy­taj Mi Mako, Bez­Na­zwy, Radio SK, Roz­gryw­ka Pod­cast, YesWas

Tekst uka­zał się pier­wot­nie na Jerry’s Tales. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.