Star Wars Wielka Republika. Koniec Jedi. Tom 3

Poma­łu, ale nie­ubła­ga­nie koń­czy­my przy­go­dę z pierw­szą fazą pro­jek­tu Wiel­ka Repu­bli­ka. Nie­daw­no uka­za­ła się ostat­nia z powie­ści, a my dziś bie­rze­my na warsz­tat podwój­ny, komik­so­wy finał, czy­li zakoń­cze­nie głów­nej serii komik­so­wej „Star Wars Wiel­ka Repu­bli­ka” oraz swo­istą krop­kę nad „i” całej fazy, czy­li dwu­ze­szy­to­wą opo­wieść „Oko burzy”. W wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się Rychu, Man­do oraz Jer­ry, któ­rzy dys­ku­tu­ją na ile spraw­nie Cavan Scott domknął swą opo­wieść, jak wypa­da prze­ni­ka­nie się histo­rii pomię­dzy książ­ka­mi i komik­sa­mi i dla­cze­go „Oko burzy” wyda­je się jed­ną z fun­da­men­tal­nych opo­wie­ści w ramach dotych­cza­so­wej linii cza­so­wej Wiel­kiej Repu­bli­ki. O tym i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Szcze­gó­ło­wą roz­pi­skę znaj­dzie­cie poniżej:

  • 00:02:03 – Star Wars Wiel­ka Repu­bli­ka. Koniec Jedi
  • 00:35:02 – Oko burzy

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.