Pierwsze wrażenia – Częstotliwość

Man­do posta­no­wił dorzu­cić swo­je trzy gro­sze do nowej serii pod­ca­stów zapo­cząt­ko­wa­nej przez Jer­ry­’e­go, ale w prze­ci­wień­stwie do nie­go będzie mówił o seria­lach, któ­rych raczej nie pla­nu­je kon­ty­nu­ować. Dzi­siaj przy­glą­da się pilo­to­wi star­tu­ją­ce­go jesie­nią ubie­głe­go roku a zakoń­czo­ne­go nie­daw­no seria­lu „Czę­sto­tli­wość”, wpi­su­ją­ce­go się w mod­ny ostat­nio trend prze­ra­bia­nia fil­mo­wych hitów kino­wych na odcin­ko­we pro­duk­cje tele­wi­zyj­ne. Jak spraw­dza się nowa wer­sja w porów­na­niu z ory­gi­na­łem z 2000 roku? Czy jest wier­nym rema­kem? Czy zmia­ny dzia­ła­ją na korzyść seria­lu? Czy ta histo­ria ma poten­cjał na dłuż­szą opo­wieść? Odpo­wiedź na te pyta­nia pozna­cie w dzi­siej­szej audycji.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.