Legendy VHS 2: Candyman

W dru­gim odcin­ku z cyklu Legen­dy VHS Jer­ry recen­zu­je kolej­ny kla­sycz­ny hor­ror. Tym razem bie­rze na warsz­tat Can­dy­ma­na Ber­nar­da Rose’a.

Czy ta adap­ta­cja opo­wia­da­nia Cli­ve­’a Bar­ke­ra bro­ni się pomi­mo upły­wu lat? Czy postać Can­dy­ma­na nadal może prze­stra­szyć? Czy film Rose­’a to sla­sher, czy może mamy do czy­nie­nia z inną kon­wen­cją? Tego wszyst­kie­go dowie­cie się z dzi­siej­sze­go odcinka!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.