Spider-Man: Ostateczny pojedynek

Dok­tor Ośmior­ni­ca wię­zi Spi­der-Mana, blo­ku­je mu pamięć i naka­zu­je popeł­niać prze­stęp­stwa, tj. wykra­dać dro­go­cen­ne wyna­laz­ki. Czy Peter Par­ker wyzwo­li się spod kon­tro­li swe­go nemezis?

W kolej­nym dniu nasze­go paję­cze­go even­tu przy­po­mi­na­my, że Spi­der-Man to nie tyl­ko komik­sy czy fil­my kino­we, ale tak­że ani­ma­cje. Dziś na warsz­tat tra­fia Spi­der-Man: Osta­tecz­ny poje­dy­nek, czy­li wyda­ny w naszym kra­ju na VCD zestaw trzech odcin­ków ani­mo­wa­ne­go seria­lu Spi­der-Man z 1994 roku. Czy dobór histo­rii jest uza­sad­nio­ny i bro­ni się jako całość? Jak wypa­da po latach serial uzna­wa­ny w Pol­sce przez wie­lu za rzecz kul­to­wą? Czy war­to go dziś nad­ra­biać? Czy może jed­nak nie­ko­niecz­nie? Posłu­chaj­cie! I wróć­cie do nas jutro, by posłu­chać o star­ciu Pete­ra z Electro!

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.