Star Wars: Moc wyzwolona

„Moc wyzwo­lo­na” to książ­ko­wa część pro­jek­tu mul­ti­me­dial­ne­go „The For­ce Unle­ashed” autor­stwa Seana Wil­liam­sa. Jest to, podob­nie jak komiks, adap­ta­cja gry pod tym samym tytu­łem. Fabu­ła opo­wia­da o pery­pe­tiach taj­ne­go ucznia Dar­tha Vade­ra poszu­ku­ją­ce­go oca­la­łych Jedi. Cho­ciaż gra posia­da kil­ka zakoń­czeń, w książ­ce i komik­sie poja­wia się jed­no… ponoć kanoniczne.

Czar­ny Lord Sithów, Darth Vader, wier­ny słu­ga Impe­ra­to­ra, szko­li pota­jem­nie ucznia. Zle­ca Star­kil­le­ro­wi coraz trud­niej­sze zada­nia, przy­go­to­wu­jąc go do wyko­na­nia osta­tecz­ne­go roz­ka­zu: oba­le­nia same­go Impe­ra­to­ra. Vader nie prze­czu­wa jed­nak, że posłusz­ny mu przez lata uczeń wybie­rze wła­sną dro­gę, a jego duszy nie znie­wo­li Ciem­na Stro­na Mocy…

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.