Mr. Mercedes – sezon 1

Zgod­nie z zapo­wie­dzia­mi sprzed ośmiu tygo­dni… to zna­czy sprzed pół roku, powra­ca­my, aby omó­wić dla Was pierw­szy sezon seria­lu „Mr. Mer­ce­des”. Nasze wra­że­nia po pilo­cie były pozy­tyw­ne i byli­śmy bar­dzo cie­ka­wi, jak twór­cy pora­dzą sobie z cało­ścią tej histo­rii. Jeże­li zasta­na­wia­cie się, na jakie zmia­ny zde­cy­do­wa­li się sce­na­rzy­ści, któ­re ele­men­ty seria­lu przy­pa­dły nam do gustu, jak zapa­tru­je­my się na kolej­ne sezo­ny i czy Jer­ry prze­czy­ta książ­ko­wy ory­gi­nał, zapra­sza­my na dzi­siej­szy odcinek!

Omó­wie­nie zmian pomię­dzy książ­ką, a seria­lem (deli­kat­ne spoj­le­ry) 8.15–13.22

Stre­fa spo­ile­ro­wa od 20.00

Pod­ca­sty o książ­ko­wej try­lo­gii o detek­ty­wie Hodgesie:

Pierw­sze wra­że­nia „Mr. Mer­ce­des” – Pilot

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.