Córka boga

Naj­now­szy obraz Mał­go­rza­ty Szu­mow­skiej stał się wła­śnie pol­skim kan­dy­da­tem do Osca­ra, a Bogu­sia i Jer­ry zapra­sza­ją Was na omó­wie­nie poprzed­nie­go fil­mu tej reży­ser­ki, tj. „Cór­ki boga”. Czy napraw­dę jest to – jak suge­ro­wa­ła kam­pa­nia mar­ke­tin­go­wa – hor­ror? Na ile czuć tutaj rękę Szu­mow­skiej? Jak wypa­da stro­na audio-wizu­al­na? Ile tak napraw­dę ma do zaofe­ro­wa­nia ta w grun­cie rze­czy pro­sta opo­wieść? Czy to fak­tycz­nie kino femi­ni­stycz­ne, w któ­rym face­ci nie mają cze­go szu­kać? O tym i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.