Star Wars Łowcy nagród. Wojna łowców nagród. Tom 3

Na hory­zon­cie widać już ostat­ni, wypeł­nia­ją­cy pew­ne luki, komiks zwią­za­ny z even­tem „Woj­na łow­ców nagród”, czy­li „Jesz­cze jed­no zada­nie”, a my się­ga­my po trze­cią odsło­nę serii „Łow­cy nagród”, o tytu­le, zga­dli­ście, „Woj­na łow­ców nagród”. W wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się dziś Man­do i Jer­ry, któ­rzy opo­wie­dzą o tym jak w ramach całe­go wyda­rze­nia zapre­zen­to­wa­li się Łow­cy z Valan­cem na cze­le. Na ile album ten ser­wu­je auto­no­micz­ną histo­rię, na ile kon­ty­nu­uje wcze­śniej zapo­cząt­ko­wa­ne wąt­ki, a w jakim stop­niu wpi­su­je się w wyda­rze­nia z even­tu? Co nie­zmien­nie nas w serii pisa­nej przez Etha­na Sack­sa zaska­ku­je? Jak wypa­da ten tom na tle pozo­sta­łych serii? I w koń­cu, jak oce­nia­my cały event i jego poten­cjal­ne kon­se­kwen­cje? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.