Colours of Ostrava 2013: dzień 2

Jeśli dzień pierw­szy nazwać moż­na było naj­lep­szym, to „deń dru­gi” okre­ślił­bym zaska­ku­ją­cym, albo sfor­mu­ło­wa­niem „nie tak to sobie wyobra­ża­łem”. Jakie były moje ocze­ki­wa­nia i co dosta­łem – dowie­cie się z bar­dzo dłu­gie­go odcin­ka o cze­skiej impre­zie. W środ­ku spo­ro muzycz­nych cyta­tów – więc mam nadzie­ję, że nie będzie­cie się nudzić!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.