StarForce 2012

Star For­ce jest ogól­no­pol­skim zlo­tem miło­śni­ków „Gwiezd­nych wojen”, któ­re­go ideą jest popu­la­ry­za­cja sagi George’a Luca­sa. Cel ten reali­zo­wa­ny jest poprzez spo­tka­nia autor­skie, pre­lek­cje, gry, zaba­wy, kon­kur­sy, wysta­wy, przed­sta­wie­nia sce­nicz­ne itd.

Dzi­siej­szy pod­cast jest w dużej mie­rze ogól­nym spoj­rze­niem na tę impre­zę, na jej histo­rię, choć z naci­skiem na naj­now­szą, czwar­tą już edy­cję. I tra­dy­cyj­nie nie jest to szcze­gó­ło­wa ana­li­za, a zbiór kil­ku moich przemyśleń.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.