Hollow Knight

Sick i Jer­ry zebra­li się ponow­nie w wir­tu­al­nym stu­dio aby poroz­ma­wiać o grze video. Tym razem padło na wyda­ne­go ory­gi­nal­nie w 2017 roku „Hol­low Kni­gh­ta”. Nie­wiel­ki tytuł nie­za­leż­ny, któ­ry pod­bił ser­ca gra­czy i został okrzyk­nię­ty jed­ną z naj­cie­kaw­szych gier stwo­rzo­nych w ramach kon­wen­cji metro­idva­nii. Czy gra jest fak­tycz­nie aż tak dobra? Jak spodo­ba­ła nam się mecha­ni­ka, czy­li klu­czo­wy w tym pod­ga­tun­ku ele­ment gry? Jak oce­nia­my spo­sób pro­wa­dze­nia fabu­ły i na ile duża dowol­ność przej­ścia cało­ści, któ­ra zosta­ła odda­na w ręce gra­czy, spraw­dza się w tym aspek­cie? Jak oce­nia­my poziom trud­no­ści „Hol­low Kni­gh­ta” i jak tytuł ten wpi­su­je się w nie­daw­ną dys­ku­sję doty­czą­cą tego, że zda­niem nie­któ­rych każ­da gra powin­na mieć „regu­lo­wa­ną” trud­ność? I w koń­cu, czy nasza eki­pa cze­ka na kon­ty­nu­ację? O tym i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w naszym dzi­siej­szym podcaście. 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.