You Can’t Kill Stephen King

W dzi­siej­szym odcin­ku po krót­ce oma­wiam ama­tor­ski film peł­no­me­tra­żo­wy, będą­cy paro­dią hor­ro­rów, peł­ną nawią­zań do Ste­phe­na Kin­ga. Stwo­rzo­ny przez fanów, dla fanów i o fanach. Gru­pa sza­blo­no­wych mło­dych ludzi przy­jeż­dża do małe­go mia­stecz­ka w Maine w celu zoba­cze­nia Ste­phe­na Kin­ga i dość szyb­ko zaczy­na­ją ginąć tak jak posta­cie z ksią­żek Kinga.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.