Batman: Mroczny Rycerz – Rasa Panów

Frank Mil­ler, ze wspar­ciem Bria­na Azza­rel­lo oraz Andy­’e­go Kuber­ta, kon­ty­nu­uje opo­wieść zapo­cząt­ko­wa­ną kul­to­wym „Powro­tem Mrocz­ne­go Ryce­rza”. W trze­ciej odsło­nie śle­dzi­my losy Lary, cór­ki Won­der Woman i Super­ma­na, któ­ra sta­je przed wybo­rem – czy opo­wie­dzieć się po stro­nie ludzi, czy może stać się ich „Bogiem” u boku sza­lo­ne­go przy­wód­cy sek­ty z pla­ne­ty Kryp­ton.

Jak pre­zen­tu­je się war­stwa gra­ficz­na komik­su i jaki wpływ na jego odbiór ma „prze­pla­ta­nie się” rysun­ków Mil­le­ra i Kuber­ta? Jak „Rasa Panów” roz­wi­ja wąt­ki z wcze­śniej­szych tomów? Na ile licz­ne tie-iny spraw­dza­ją się jako obu­do­wa głów­nej histo­rii? Czy Jer­ry jest zado­wo­lo­ny z lek­tu­ry? Posłuchajcie!

Wspo­mnia­ny arty­kuł na temat kolo­rów u Fran­ka Mil­le­ra znaj­dzie­cie tutaj.

Komiks „Bat­man: Mrocz­ny Rycerz – Rasa Panów” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmon­tu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.