Harry Hole 7: Pierwszy śnieg

Zgod­nie z zapo­wie­dzia­mi z wcze­śniej­sze­go odcin­ka, na kolej­ną odsło­nę cyklu pod­ca­stów o Har­rym Hole nie trze­ba było dłu­go cze­kać. Ale też trze­ba przy­znać, że Michał miał dodat­ko­wą moty­wa­cję, bo już w naj­bliż­szy pią­tek do kin wcho­dzi ekra­ni­za­cja wła­śnie 7 tomu serii Nes­bo, czy­li „Pierw­sze­go śnie­gu”. To nie wszyst­kie dobre wia­do­mo­ści dla pol­skich fanów nor­we­skie­go pisa­rza. Dosłow­nie parę dni temu zade­biu­to­wa­ła bowiem w kio­skach obszer­na kolek­cja jego powie­ści. Michał posta­no­wił w paru zda­niach sko­men­to­wać obie pre­mie­ry, wspo­mnieć o ocze­ki­wa­niach wzglę­dem fil­mu i oczy­wi­ście oce­nić samą powieść. Czy Nor­weg zre­ha­bi­li­to­wał się po słab­szym „Wyba­wi­cie­lu”? Posłuchajcie!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.