Star Wars: Phasma

Nie ma co ukry­wać, postać Kapi­tan Pha­smy ma w sobie coś fascy­nu­ją­ce­go. A przy­naj­mniej tak nam się wyda­wa­ło na eta­pie zapo­wie­dzi towa­rzy­szą­cych nowym epi­zo­dom, w któ­rych to fil­mach pani Kapi­tan nazwa­na na cześć kul­to­we­go „Phan­ta­smu” oka­za­ła się być posta­cią bar­dzo moc­no nie­wy­ko­rzy­sta­ną. Powieść zapre­zen­to­wa­na w ramach cyklu „Dro­ga do „Ostat­nie­go Jedi”” mia­ła nam pod­bu­do­wać tę boha­ter­kę, zapre­zen­to­wać nam jak doszła do swo­je­go sta­tu­tu w Naj­wyż­szym Porząd­ku i dla­cze­go budzi podziw pomie­sza­ny z prze­ra­że­niem. Na ile książ­ce Deli­lah S. Daw­son uda­ła się ta sztu­ka? Co łączy „Pha­smę” z uni­wer­sum Metro 2033? Jak spodo­ba­ła się nam postać tajem­ni­cze­go Kar­dy­na­ła? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.