Uśpiony obóz

W dwie­ście dwu­na­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas zapra­sza Was na „Uśpio­ny obóz” (1983), gdzie kil­ka lat po śmier­ci pew­ne­go męż­czy­zny w wypad­ku docho­dzi do serii bru­tal­nych mor­derstw. Czy kul­to­wy w pew­nych krę­gach sla­sher Rober­ta Hilt­zi­ka to dobry wybór na mara­ton w roku 2018? Co wyróż­nia go na tle kon­ku­ren­cji? Czy jed­no z naj­bar­dziej zna­nych zakoń­czeń hor­ro­ru nadal szo­ku­je? Jak poto­czy­ły się dal­sze losy boha­ter­ki o imie­niu Judy? Dla­cze­go Ame­ry­kań­ski Czer­wo­ny Krzyż zaskar­żył zbior­cze wyda­nie DVD z fil­ma­mi z fran­czy­zy? Czy docze­ka­my się rebo­otu serii? O tym wszyst­kim oraz o kil­ku innych rze­czach usły­szy­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.