Barry Seal: Król przemytu

Zawo­do­wy pilot, wete­ran z Wiet­na­mu, prze­myt­nik, infor­ma­tor CIA, przy­ja­ciel Pablo Esco­ba­ra, milio­ner. Poznaj­cie losy Barry’ego Seala.

Czy Tom Cru­ise spraw­dził się w roli Barry’ego? Ile w tej pro­duk­cji thril­le­ra, ile dra­ma­tu, a ile sza­leństw i żar­tów? Czy Doug Liman posta­wił na histo­rię ame­ry­kań­skie­go chłop­ca, czy na poli­tycz­ny kon­tekst dzia­łal­no­ści Seala i oce­nę rzą­dów Reaga­na? Jak bar­dzo absur­dal­ny jest fil­mo­wy obraz agen­cji rzą­do­wych? Co jest bolącz­ką „Ame­ri­can Made”? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.