Deadpool – Wyzwanie Draculi/Deadpool się żeni

Po ponad roku prze­rwy Jer­ry powra­ca do serii „Dead­po­ol” ser­wo­wa­nej w ramach Marvel NOW! Po dość spój­nej opo­wie­ści zapre­zen­to­wa­nej w pierw­szych czte­rech tomach, dwa kolej­ne – „Wyzwa­nie Dra­cu­li” oraz „Dead­po­ol się żeni” – sta­no­wią w mia­rę zamknię­tą całość i sku­pia­ją się na histo­rii zakoń­czo­nej ślu­bem Wade Wil­so­na. Kim jest jego wybran­ka? Czym jest tytu­ło­we wyzwa­nie Dra­cu­li i jak doszło do skrzy­żo­wa­nia ście­żek kró­la wam­pi­rów i Najem­ni­ka z nawij­ką? Jak pre­zen­tu­ją się oba tomy pod kątem war­stwy fabu­lar­nej, akcji i humo­ru? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście!

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.