Barbie w świecie gier

Przy­go­tuj się na tur­bo­do­ła­do­wa­ną przygodę!
Gdy Bar­bie zosta­je w magicz­ny spo­sób wcią­gnię­ta w świat swo­jej ulu­bio­nej gry wideo, sta­je się jed­ną z poja­wia­ją­cych się w niej, ści­ga­ją­cych się na wrot­kach posta­ci. W grze pozna­je nowych przy­ja­ciół: uro­cze­go Pana Chmur­kę oraz Bel­lę, księż­nicz­kę na rol­kach. Razem dowia­du­ją się, że pewien zło­śli­wy Emot­ko­wy Wirus chce prze­jąć kon­tro­lę nad całą grą. Pod­czas wspól­nej podró­ży z pozio­mu na poziom Bar­bie musi prze­mie­niać się oraz wyka­zać się nie­spo­ty­ka­ny­mi umie­jęt­no­ścia­mi i nie­sza­blo­no­wym spo­so­bem myśle­nia, aby oca­lić zespół i wygrać grę!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.