Antywalentynkowa noc grozy cz. 1: Latarka w Multikinie, placki i Lekarstwo na życie

W sto dwu­dzie­stym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas uda­je się w Alpy Szwaj­car­skie, by w poło­żo­nym tam sana­to­rium poroz­ma­wiać z Isciem, na miej­scu spo­ty­ka jed­nak Bad Wol­fa, któ­ry pro­po­nu­je mu nagra­nie o Anty­wa­len­tyn­ko­wej nocy gro­zy zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Ene­mef w Mul­ti­ki­nie. W pierw­szej fazie tera… tj. roz­mo­wy dys­ku­tu­je­my o spe­cy­fi­ce pierw­sze­go w tym roku noc­ne­go mara­to­nu hor­ro­rów, zaś w dru­giej szcze­gó­ło­wo oma­wia­my pre­mie­ro­we Lekar­stwo na życie. Jak moc­no iry­to­wa­ły nas latar­ki? O co cho­dzi z plac­ka­mi? Czy Szy­mas odna­lazł logi­kę w fil­mie Ver­bin­skie­go? Jak Bad Wolf nazy­wa wita­mi­ny z nie­bie­skiej bute­lecz­ki? Czy wresz­cie tera… tj. roz­mo­wa się uda­ła? Odpo­wie­dzi na te pyta­nia pozna­cie już w dzi­siej­szym Nawie­dzo­nym Podcaście.

UWAGA! Spo­ile­ry do fil­mu Lekar­stwo na życie: 44:48 – 1:26:07

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...