Filmy zimowe cz. 22

W nowym odcin­ku „Fil­mów zimo­wych” Sku­ra ma ocho­tę na nagra­nie, tak, tak, wyjąt­ko­wo chce mu się nagry­wać, ale nie­ste­ty zima gdzieś się skry­ła, sło­necz­ko grze­je i chy­ba od tego słoń­ca nasze­mu pod­ca­ste­ro­wi trosz­kę pomie­sza­ło się w gło­wie, bo zamiast fil­mów oma­wia książ­ki. Zimo­we. A tak wła­ści­wie, by zacho­wać peł­ną pre­cy­zję, się­ga po opo­wia­da­nie i komiks. Nawet nie pró­buj­cie tego zro­zu­mieć, po pro­stu posłu­chaj­cie, co Sku­ra sądzi o nastę­pu­ją­cych tek­stach kultury:

  • Peter Watts „The Things” (finał roz­cią­gnię­tej na dwa poprzed­nie pod­ca­sty recen­zji fil­mu „The Thing”)
  • Wil­liam Grill „Wypra­wa Shackletona”

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.