Avengers. Wojna wampirów. Tom 3

Z duży­mi oba­wa­mi Misty­Pop i Jer­ry zasie­dli do lek­tu­ry kolej­ne­go tomu „Aven­gers” Jaso­na Aaro­na z Marvel Fresh. Czy po sła­bym tomie dru­gim, trze­cia odsło­na ma nam coś wię­cej do zaofe­ro­wa­nia? Czy album ten fak­tycz­nie opo­wia­da spój­ną histo­rię tytu­ło­wej „woj­ny wam­pi­rów”, czy może znów jest moc­no podzie­lo­ną na wie­le wąt­ków histo­rią? Na ile ten komiks moż­na czy­tać jako zamknię­tą całość, a na ile sta­no­wi on tyl­ko kolej­ny ele­ment więk­szej ukła­dan­ki? I naj­waż­niej­sze, czy oba­wy chło­pa­ków co do jako­ści tego tytu­łu się potwier­dzi­ły? Posłuchajcie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.