Śmierć na Nilu

Bogu­sia i Sev z Ziem­nia­cza­ne­go Pola Komi­sa­rza Seva zapra­sza­ją na kolej­ną fil­mo­wą recen­zję. Tym razem omó­wi­my dla was naj­now­szą ekra­ni­za­cję kry­mi­na­łu Aga­thy Chri­stie czy­li „Śmierć na Nilu” w reży­se­rii Ken­ne­tha Bra­nagh. Po raz dru­gi Bra­nagh ser­wu­je widow­ni nowo­cze­sną wer­sję kla­sycz­nej powie­ści o pew­nym Bel­gu i namięt­no­ściach tak sil­nych, że mogą dopro­wa­dzić do zbrod­ni. Sta­je za kame­rą i wcie­la się w postać legen­dar­ne­go detek­ty­wa. Lubi­my kry­mi­nal­ne opo­wie­ści i eks­cen­trycz­nych śled­czych, zatem takie­go fil­mu nie mogli­śmy prze­ga­pić. Czy Egipt jest dobrym miej­scem na podroż poślub­ną? Komu prze­szka­dzał poma­rań­czo­wy filtr? Cze­go jest tutaj wię­cej, kry­mi­na­łu czy fil­mu oby­cza­jo­we­go? Kto naj­le­piej wymia­ta na par­kie­cie? Czy Poirot jest sobą? I naj­waż­niej­sze – kie­dy powsta­nie Kon­glo­me­ra­to­wy Klub Miło­śni­ków Buj­nych Wąsów? Ale popłynęliśmy!

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Michał Ogrodowicz

https://www.youtube.com/channel/UCgCe_2CiiO7F40K30io9v3Q

Gwiezdne Wojny okiem fana z Wrocławia, regularnie na kanale Ziemniaczane Pole Komisarza Seva.