The Bunker

Na wstę­pie prze­pra­szam za to nie­na­tu­ral­ne oświe­tle­nie oraz szum w tle, ale nie­ste­ty pod zie­mią trud­no o lep­sze warun­ki do nagra­nia. A fil­tra­to­ra powie­trza nie­ste­ty wyłą­czyć nie mogę. Poziom pro­mie­nio­wa­nia i tak jest już sta­now­czo zbyt wysoki…

Tak, w sto szes­na­stym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście zabie­ram Was do pew­ne­go bun­kra. Do miej­sca, w któ­rym trzy­dzie­ści lat temu naro­dził się John. Do miej­sca, któ­re mia­ło dać ludziom schro­nie­nie w trud­nych cza­sach, kie­dy to bom­by regu­lar­nie spa­da­ły z nie­ba, rów­na­jąc z zie­mią całe metro­po­lie. Kim jest John? Jak wyglą­da­ło ostat­nie trzy­dzie­ści lat jego życia? Czy ma szan­sę na powrót do powierzch­nię? Co sta­ło się z pozo­sta­ły­mi miesz­kań­ca­mi bun­kra? Cóż, wszyst­kie­go zdra­dzić nie mogę, ale co nie­co na ten temat usły­szy­cie w dzi­siej­szym nagra­niu. A ponad­to pod koniec pozwo­lę sobie na gorz­ką reflek­sję doty­czą­cą moż­li­wo­ści prze­trwa­nia przez ludzi takiej czy innej apokalipsy…

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.