30 dni nocy. Tom 1

Jaki komik­so­wy hor­ror wybrać na zbli­ża­ją­ce się Hal­lo­we­en? Odpo­wiedź znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audy­cji! Bogu­sia zapra­sza bowiem na wypra­wę do Bar­row, małe­go mia­stecz­ka na pół­noc­nym krań­cu Ala­ski. 30 dni bez słoń­ca i hor­da wygłod­nia­łych bestii, ukry­tych w mro­ku i polu­ją­cych na ludzi. Ta komik­so­wa seria zawie­ra wszyst­ko, czym cha­rak­te­ry­zu­je się solid­ny survi­val hor­ror. Jest bru­tal­nie, klau­stro­fo­bicz­nie, zagro­że­nie skry­wa się wszę­dzie, zni­kąd pomo­cy. Wyda­ne w 2002 roku „30 days of night” rekla­mo­wa­no jako opo­wieść, któ­ra przy­wró­ci świet­ność nie tyl­ko komik­so­we­mu hor­ro­ro­wi, ale tak­że wam­pi­rom. Czy to obiet­ni­ce bez pokry­cia? Czy­tać nocą czy raczej w bla­sku dnia? Wam­pi­ry – dys­tyn­go­wa­ni roman­ty­cy czy prze­ra­ża­ją­ce potwo­ry? Czy awan­gar­do­we rysun­ki Bena Tem­ple­smi­tha wpro­wa­dza­ją cha­os czy budu­ją kli­mat? Jed­no jest pew­ne – po tej lek­tu­rze będzie­cie wycze­ki­wać bla­sku słoń­ca! Już zawsze!!!

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.