Stan Lee. Człowiek-Marvel

Bob Bat­che­lor opi­su­je jed­ną z naj­cie­kaw­szych posta­ci świa­ta komik­su, ojca naj­bar­dziej popu­lar­nych komik­so­wych super­bo­ha­te­rów – Sta­na Lee. Życie słyn­ne­go sce­na­rzy­sty było rów­nie nie­sa­mo­wi­te, co wymy­śla­ne przez nie­go histo­rie. Lee, dzię­ki ogrom­nej wytrwa­ło­ści i nie­zwy­kłe­mu talen­to­wi, już jako nasto­la­tek został redak­to­rem w wydaw­nic­twie, któ­re potem zasły­nie jako Marvel Comics. To tam powsta­ła Fan­ta­stycz­na Czwór­ka, Spi­der-Man, Hulk, Iron Man, X‑Men czy Aven­gers – naj­słyn­niej­sze posta­ci komik­so­we­go świa­ta, któ­ry­mi fascy­nu­ją się od kil­ku­dzie­się­ciu już lat kolej­ne poko­le­nia czy­tel­ni­ków. Na pod­sta­wie ich przy­gód wciąż powsta­ją popu­lar­ne adap­ta­cje fil­mo­we, a sami super­bo­ha­te­ro­wie sta­li się nie­znisz­czal­ny­mi sym­bo­la­mi kul­tu­ry popu­lar­nej na całym świecie.

Stan Lee. Czło­wiek-Marvel to nie tyl­ko histo­ria życia kul­to­we­go wizjo­ne­ra, ale tak­że ana­li­za gene­zy jego naj­waż­niej­szych dzieł oraz pró­ba okre­śle­nia wpły­wu komik­su na kul­tu­rę popu­lar­ną XX i XXI wieku.

Książ­kę „Stan Lee. Czło­wiek-Marvel”, w inter­pre­ta­cji audio pana Toma­sza Sob­cza­ka, kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Audioteka.pl

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.