Różaniec morderstw

Post­sla­sher? Sku­ra zasia­da w Wiel­ki Tydzień przed tele­wi­zo­rem z wia­drem popcor­nu i obgry­za paznok­cie z ner­wów. Dla­cze­go to jest post sla­sher? Dla­te­go, że Sku­ra oglą­dał go w okre­sie wiel­kie­go postu! I wła­śnie w kon­tek­ście wiel­ka­noc­ne­go thrillera/giallo/slashera Sku­ra pole­ca i recen­zu­je ten kon­kret­ny film na Wielkanoc.

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.