Pierwsze wrażenia – Terror: Infamy

Man­do ser­wu­je kolej­ne seria­lo­we pierw­sze wra­że­nia. Tym razem na warsz­tat tra­fia dru­gi sezon seria­lu, któ­ry zade­biu­to­wał jako ekra­ni­za­cja książ­ki Dana Sim­mon­sa, a skoń­czył jako kolej­na anto­lo­gia hor­ro­ru. Czy Man­do jest zado­wo­lo­ny z for­my, jaką przy­bra­ła ta pro­duk­cja? Jaki jest jego sto­su­nek do tak two­rzo­nych anto­lo­gii? Czy otwar­cie dru­giej serii zachwy­ci­ło czym­kol­wiek nasze­go pod­ca­ste­ra? Jak spraw­dza się głów­ny wątek oby­cza­jo­wy seria­lu i czy dobrze współ­gra z moty­wem hor­ro­ro­wym? I wresz­cie: czy Man­do pla­nu­je dalej śle­dzić serial „Ter­ror: Dzień hań­by”? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audycji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.