Truposze nie umierają

Nasi pod­ka­ste­rzy, poru­sza­jąc się powo­li po Kra­ko­wie, nagry­wa­ją i roz­ma­wia­ją o Jar­mu­schow­skim zom­bie w sty­lu roz­la­złym jak u Rome­ro. Nie­śpiesz­na roz­mo­wa w tym pod­ca­ście dro­gi (a raczej pie­cho­ty) cicho i nie­śmia­ło się­ga po temat umar­la­ków. Czy sce­na­riusz tego opi­su prze­wi­du­je zwrot akcji? Czy piszą­ce­mu wyżar­ło już mózg i nie wie, co tutaj napi­sać? Prze­cież tyl­ko Adam Dri­ver prze­czy­tał sce­na­riusz w cało­ści! Posłu­chaj­cie, a dowie­cie się czy mózgi wypły­nę­ły nam już w cało­ści i czy ist­nie­je szan­sa, że nigdy już nie umrzemy.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.