Pierwsze (i ostatnie) wrażenia – Ostre przedmioty – Legion (sezon 2) – Westworld (sezon 2)

Jer­ry zachwy­co­ny poprzed­nią koope­ra­cją HBO z Jean-Mar­ciem Val­lee, czy­li „Wiel­ki­mi kłam­stew­ka­mi”, posta­no­wił spraw­dzić jak pre­zen­tu­je się ekra­ni­za­cja debiu­tanc­kiej powie­ści Gil­lian Flynn zaty­tu­ło­wa­nej „Ostre przed­mio­ty”. I cóż,  wyglą­da na to, że war­to się tym mik­sem dra­ma­tu psy­cho­lo­gicz­ne­go i kry­mi­na­łu zain­te­re­so­wać, bo pierw­sze odcin­ki zwia­stu­ją świet­ny serial. Co tak bar­dzo przy­pa­dło Jerry’emu do gustu, że już dziś posta­no­wił opo­wie­dzieć Wam o tej produkcji?

Ale to nie wszyst­ko co dosta­nie­cie w dzi­siej­szym odcin­ku. Korzy­sta­jąc z oka­zji Zgre­dek posta­no­wił się odnieść rów­nież do pytań o dru­gi sezon „Legio­nu” i poma­ru­dzić na „Westworld”. Dla­cze­go? Posłuchajcie!

00:00:53 Pierw­sze wra­że­nia – „Ostre przedmioty”

00:15:35 Ostat­nie wra­że­nie – „Legion” (sezon 2)

00:20:03 Ostat­nie wra­że­nia – „Westworld” (sezon 2)

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.