Providence. Tom 1

“Pro­vi­den­ce” Ala­na Moore’a w koń­cu uka­za­ło się na pol­skim ryn­ku. Jer­ry posta­no­wił spraw­dzić jak pre­zen­tu­je się jeden z naj­le­piej oce­nia­nych komik­sów Maga z Nor­thamp­ton i dziś omó­wi dla Was pierw­szy album z tej serii. Jak pre­zen­tu­je się pol­skie wyda­nie? Ile Love­cra­fta znaj­dzie­my na kar­tach “Pro­vi­den­ce”? Czy Moore potra­fi nas czymś zasko­czyć? I w koń­cu, czy war­to się­gnąć po ten komiks? O tym i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

„Pro­vi­den­ce” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.


Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.