Star Wars: Więzy krwi

Odli­cza­nie do „Ostat­nie­go Jedi” wcho­dzi na ostat­nią pro­stą, a my w ramach nakrę­ce­nia się na seans posta­no­wi­li­śmy nad­ro­bić książ­ko­we zale­gło­ści. Dziś na warsz­tat tra­fia pierw­sza z nich, czy­li „Wię­zy krwi” Clau­dii Gray. Sta­li słu­cha­cze pamię­ta­ją, że poprzed­nia powieść tej autor­ki, „Utra­co­ne gwiaz­dy”, bar­dzo się nam spodo­ba­ła, a dobre recen­zje „Wię­zów krwi” dodat­ko­wo nasta­wia­ły nas pozy­tyw­nie do lek­tu­ry. Ale nawet one nie przy­go­to­wa­ły nas w peł­ni na to z jak dobrą książ­ką przyj­dzie nam obco­wać. W żywio­ło­wej dys­ku­sji roz­pra­wia­my o tym co stoi za suk­ce­sem tej powie­ści? Jak Gray pora­dzi­ła sobie z kwe­stią poli­ty­ki w gwiezd­no­wo­jen­nym uni­wer­sum? Jak zapre­zen­to­wa­ła tak iko­nicz­ne posta­ci jak Księż­nicz­ka Leia, czy Han Solo? I w koń­cu dla­cze­go „Wię­zy krwi” to dosko­na­ły tytuł wpro­wa­dza­ją­cy do pre­mie­ry Epi­zo­du VIII. Posłuchajcie!

Sek­cja spoj­le­ro­wa roz­po­czy­na się w 36 minucie.

Pamię­taj­cie, że aby uła­twić Wam śle­dze­nie naszych gwiezd­no­wo­jen­nych pod­ca­stów wydzie­li­li­śmy spe­cjalny feed. Może­cie nas teraz sub­skry­bo­wać w itu­nes (nie zapo­mnij­cie oce­nić naszych doko­nań!) lub śle­dzić w ramach rssa w dowol­nej apli­ka­cji. Pole­camy się Waszej uwadze 🙂

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.