Pierwsze wrażenia – Outsider

Dopie­ro co zakoń­czy­li­śmy oma­wiać Kin­go­wą jesień, a już mamy za sobą pierw­szą tego­rocz­ną pre­mie­rę z tego wor­ka. Kil­ka dni temu w HBO wystar­to­wał nowy serial „Out­si­der”, będą­cy ekra­ni­za­cją powie­ści Ste­phe­na Kin­ga o tym samym tytu­le. Hubert „Man­do” Span­dow­ski (StephenKing.pl), Seba­stian „Burial” Kubań­czyk (Kingowiec.pl) oraz Szy­mon „Szy­mas” Cie­śliń­ski (daw­niej Nawie­dzo­ny pod­cast na blo­gu Nekro­po­li­tan) zebra­li się w wir­tu­al­nym stu­diu Radia SK aby prze­dys­ku­to­wać swo­je pierw­sze wra­że­nia z podwój­ne­go otwar­cia tej pro­duk­cji. Czy twór­ca mają­cy na swo­im kon­cie nomi­na­cję do Osca­ra i nagro­dy Emmy, wraz z pro­du­cen­tem takich seria­li jak „Mr. Mer­ce­des” czy… „Pod kopu­łą” zaser­wu­ją nam dobry serial? Tego i wie­lu innych rze­czy dowie­cie się z dzi­siej­szej dyskusji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.