Baranek Shaun: Farmageddon

Nasz pod­ca­ster zało­żył cie­pły swe­ter z owczej weł­ny i z ter­micz­nym kub­kiem gorą­cej her­ba­ty wybrał się do mul­ti­plek­su na niszo­wą ani­ma­cję poklat­ko­wą „Far­ma­ged­don”, czy­li kolej­ną odsło­nę fran­czy­zy Baran­ka Shau­na, tym razem w wyda­niu scien­ce-fic­tion. Jak spraw­dza się takie kino fami­lij­ne? Czy po tym fil­mie każ­dy będzie miał ocho­tę uciec na wieś? Prze­ko­na­cie się pod koniec audy­cji, kie­dy zaha­cza­my o bry­tyj­skie show doku­men­tal­ne „Uciecz­ka na wieś” gdzie uczest­ni­cy pro­gra­mu wyru­sza­ją poza mia­sto w poszu­ki­wa­niu pięk­ne­go miej­sca do życia. Zapra­Shau­my do odsłuchu!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.